Par mums

Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir publisks nodibinājums, izveidots saskaņā ar 2001.gada 5.jūlija “Sabiedrības integrācijas fonda likumu”, kas stājās spēkā 2001.gada 1.septembrī.

Fonds ir juridiska persona. Fonda nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

Fonds nav padots nevienai valsts pārvaldes nozares vadošajai iestādei un fonda budžets ir nošķirts no valsts budžeta.

Fonda misija ir īstenot valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” mērķus, atbalstot iniciatīvas, kuras veicina Latvijas sabiedrības etnisko un sociālo integrāciju. Fonds savā darbā vadās pēc augstākajiem profesionālajiem standartiem, balstoties uz tādām pamatvērtībām kā objektivitāte, vienlīdzīga attieksme, atklātums un godīgums.

Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm.

Fonda uzdevumi ir šādi:

  1. piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt līdzekļus un sadalīt tos sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai;
  2. noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus sabiedrības integrācijas projektu izvērtēšanai;
  3. noteikt kritērijus un izstrādāt metodiskos norādījumus sabiedrības integrācijas projektu sagatavošanai un pieteikšanai;
  4. izsludināt un organizēt sabiedrības integrācijas projektu konkursus finansējuma saņemšanai;
  5. izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetam priekšlikumus par sabiedrības integrācijas procesa īstenošanai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem;
  6. nodrošināt savas darbības atklātumu;
  7. piešķirot finansējumu, publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par attiecīgā sabiedrības integrācijas projekta finansējuma apmēru un mērķfinansējuma avotu;
  8. uzturēt un atjaunot Fondam iesniegto un tā finansēto sabiedrības integrācijas projektu publiski pieejamu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par perspektīvajiem finansējuma projektiem;
  9. mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot piešķirto finansējumu, nodrošinot kontroli pār līdzekļu izlietošanu;
  10. sagatavot un publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Fonda darbības gadskārtējo pārskatu.

Fonds atbalsta projektus sabiedrības integrācijas jomā, apsaimniekojot gan valsts budžeta, gan ārvalstu – ES PHARE, ESF, EUROPE DIRECT, Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta – līdzekļus.

Fonds 2003.gadā ieguva tiesības administrēt Phare grantu programmas atbilstoši decentralizētajai ieviešanas sistēmai, bet 2004.gadā, pēc Eiropas Komisijas organizēta akreditācijas audita, tā pieņēma lēmumu par Phare ietvaros paredzētās palīdzības vadības nodošanu Sabiedrības integrācijas fondam, kas deva fondam plašākas tiesības pieņemt patstāvīgi lēmums saistībā ar šo programmu īstenošanu. 

2004.gadā fonds ieguva tiesības administrēt arī Eiropas Savienības struktūrfondu grantu programmas un šobrīd veic 5 Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu grantu programmu ieviešanu.

FONDA ADMINISTRĒTĀS PROGRAMMAS

2007.gads

Eiropas Sociālā fonda grantu programmas:

1) Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai;
2) Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū;
3) Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām;
4) Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai;
5) Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana.

Valsts budžeta programmas:6) Horizontālajā programmā – “Inovatīvo ideju atbalsta programma”;
7) Horizontālajā programmā – “NVO līdzfinansējuma budžeta programma”;
8) Etniskās integrācijas programmā – “Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”.

Eiropas Komisijas programmas:

9) “EUROPE DIRECT informācijas punktu tīkla izveide un pārvalde Latvijā”.

 Eiropas Savienības Phare programmas:10) “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”;
11) Pilsoniskās sabiedrības attīstība un stiprināšana”, t.sk. apakšprogrammma “Sadarbības veidošanas atbalsta projekti”.

2005.gads

Eiropas Sociālā fonda grantu programmas:1)“Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai”;
2)“Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”;
3)“Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām”;
4)“Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai”;
5)“Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana”.

 Valsts budžeta programmas:6) “Atbalsts projektiem repatriācijas, migrācijas un sadarbības ar tautiešiem ārvalstīs jomā”;
7) “Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”.

 Eiropas Komisijas programmas:

8) “EUROPE DIRECT informācijas punktu tīkla izveide un pārvalde Latvijā”.

 Eiropas Savienības Phare programmas:9) “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”;
10) Pilsoniskās sabiedrības attīstība un stiprināšana”, t.sk. apakšprogrammma “Sadarbības veidošanas atbalsta projekti”.

2004.gads

Eiropas Sociālā fonda grantu programmas:

1)“Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”;
2)“Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām”;
3)“Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai”;
4)“Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana”.

Valsts budžeta programmas:

Etniskās integrācijas jomā –

5) “Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā”;
6) “Skolēnu apmaiņa un sadarbība”;
7) “Atbalsts mazākumtautību kultūras biedrībām un asociācijām”;
8) “Masu informācijas līdzekļi sabiedrības saliedētības veicināšanai”;
9) “Atbalsts projektiem repatriācijas, migrācijas un sadarbības ar tautiešiem ārvalstīs jomā”;
10) “Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”.

Horizontālā programmā:

11)“Sabiedrības integrācijas programmas Latvijas pašvaldībām”;

Sociālās integrācijas jomā:

12) “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”.

Eiropas Savienības Phare programmas:

13) “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”;
14) Pilsoniskās sabiedrības attīstība un stiprināšana”, t.sk. apakšprogrammma “Sadarbības veidošanas atbalsta projekti”.

2003.gads

Valsts budžeta programmas:

Etniskās integrācijas jomā –

1)“Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā”;
2)“Skolēnu apmaiņa un sadarbība”;
3)“Atbalsts mazākumtautību kultūras biedrībām un asociācijām”;
4)“Masu informācijas līdzekļi sabiedrības saliedētības veicināšanai”;
5)“Atbalsts projektiem repatriācijas, migrācijas un sadarbības ar tautiešiem ārvalstīs jomā”;
6)“Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”;

Horizontālā programmā:

7)“Sabiedrības integrācijas programmas Latvijas pašvaldībām”;

Sociālās integrācijas jomā:

8) “Atbalsts bērnu un jauniešu invalīdu iekļaušanai mācību iestādēs un pozitīvas attieksmes veidošana pret invalīdiem sabiedrībā”;

ES konkurss NVO:

9) “Latvija Eiropā – atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem”.

Eiropas Savienības Phare programmas:

10) “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”;
11) Pilsoniskās sabiedrības attīstība un stiprināšana”, t.sk. apakšprogrammma “Sadarbības veidošanas atbalsta projekti”.

2002.gads

Valsts budžeta programmas:

Etniskās integrācijas jomā –

1) “Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā”;
2) “Skolēnu apmaiņa un sadarbība”;
3) “Atbalsts mazākumtautību kultūras biedrībām un asociācijām”;
4) “Masu informācijas līdzekļi sabiedrības saliedētības veicināšanai”;
5) “Atbalsts projektiem repatriācijas, migrācijas un sadarbības ar tautiešiem ārvalstīs jomā”;

Horizontālā programmā:

6) “Pašiniciatīvas aktivitātes”;
7) “Latvijas pagastu iedzīvotāju informētības un aktivitātes veicināšana”;
8) “Sabiedrības integrācijas programmas Latvijas pašvaldībām”;

Sociālās integrācijas jomā:

9) “Pieejamas vides veidošana pārstāvjiem no dažādām sociāli neaizsargātām grupām”;
10) “Sociālo iemaņu attīstīšana internātskolu un bērnu namu audzēkņiem, lai sagatavotu viņus pastāvīgai  dzīvei”;
11) “Jauniešu – bezdarbnieku motivēšana integrācijai darba tirgū”.