Vienotības balva

Sabiedrības integrācijas fonds pasniedzis Sabiedrības Vienotības balvu

Trešdien, 30.maijā Mazajā Ģildē Sabiedrības integrācijas fonds pasniedza Sabiedrības Vienotības balvu par ieguldījumu integrācijas procesu veicināšanā 2006.gadā.

Visi laureāti ir ļoti dažādi un darbojušies pilnīgi atšķirīgās un savstarpēji nesaistītās jomās, taču viņiem visiem ir kas kopīgs – vienotas sabiedrības veicināšana un palīdzīgas rokas sniegšana tiem, kam tas tik ļoti ir nepieciešams.

Galveno – Sabiedrības vienotības balva un naudas prēmiju Ls 3000 – šogad saņēma Saldus rajona Zirņu pagasta Kurzemītes pamatskola.

Šī skola viena no pirmajām Latvijā, kas sākusi bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju vispārizglītojošas skolas vidē. Līdz ar balvas pasniegšanu šai skolai, Fonds vēlas akcentēt tās grūtības, kas jāpārvar ikdienā gan strādājot ar bērniem ar īpašām vajadzībām, konkrētāk bērniem ar garīgu atpalicību, gan pašiem bērniem cenšoties izrauties no dzīves, kas tiem “nolemta” viņu atšķirīgās attīstības dēļ. Fonds vēlas akcentēt vēl arvien atstumto sociālo grupu – bērnus ar īpašām vajadzībām – viņu integrācija vispārizglītojošā skolā un līdz ar to arī sabiedrībā šobrīd lielā mērā ir uzdrīkstēšanās, bet mēs ceram, ka ar laiku arī Latvijā tā kļūs par normu.

Fonds piešķīra arī 3 balvas “Par ieguldījumu vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā” un naudas prēmijas 500 latu apmērā.

Tās saņēma:

 • Nevalstiskās organizācijas “Latvijas dialogi” dibinātājs un Biznesa augstskolas “Turība” Tiesību zinātņu fakultātes students Mārcis Skadranis.

Viņš savā jaunībā jau ir vadījis daudzus projektus, taču nozīmīgākais no tiem ir projekts “Rīgas geto – mājas pēc 60 gadiem”, kas guvis starptautisku rezonansi. Ar šo projektu viņš ir uzdrīkstējies atvērt Latvijas vēstures dažādi interpretēto laika posmu, vienlaicīgi pierādot, ka izglītošanās iespējām nav robežu. Viņš ir pilsoniski aktīvs cilvēks, kas ar savu piemēru aizrauj daudzus jauniešus.

 • Latviešu diasporas Krievijā “krustmāte” Lauma Vlasoiva.

Viņas aktīvā darbība ir veicinājusi latviešu diasporas apzināšanu Krievijas teritorijā, Latvijas pozitīvā tēla veidošanu Krievijā, īpaši latviešu centros tālajā Sibīrijā, neskatoties uz oficiālās varas, dažkārt nedraudzīgo attieksmi pret Latviju un dezinformāciju par norisēm dzimtenē. Viņai ir izdevies saliedēt Krievijas latviešu organizācijas. Viņas aktīvi līdzdarbojās 3×3 nometņu organizēšanā, kurās regulāri piedalās arī Krievijas latvieši, gan citos nozīmīgos pasākumos, piemēram, Dziesmu svētkos, R.Paula sadziedāšanās svētkos u.c.

 • Biedrības “DIA+LOGS” darbiniece Agita Sēija.

Viņa, darbojoties atbalsta centrā HIV inficētiem cilvēkiem kā izglītotāja, lektore un vienkārši jauka namamāte, ir devusi milzīgu ieguldījumu iecietības veicināšanā pret HIV inficētiem cilvēkiem, narkotiku lietotājiem, prostitūcijā iesaistītām personām. Pateicoties viņas darbam ļoti daudzi sociālās jomas darbinieki ir mainījuši savu attieksmi pret riska grupu pārstāvjiem. Pateicoties viņas pūliņiem, atkarībās slīkstošie atrod ceļu atpakaļ pie dzīves un spēku sevī kaut ko mainīt.

Svinīgā balvas pasniegšanas ceremonija notika 2007.gada 31.maijā Mazajā Ģildē plkst. 19.00. Pasākumā ar priekšlasījumiem uzstājās sociālantropoloģe Agita Lūse un vēsturnieks, Okupācijas muzeja pētnieks Uldis Neiburgs.

Agitas Lūises runa

Ulda Neburga runa

Balvu Fonds ir iedibinājis 2002.gadā, un tā tiek piešķirta organizācijai vai privātpersonai, kas ar savu darbu vietējā vai valsts mērogā ir veicinājusi sabiedrības vienotību etniskajā vai sociālajā jomā. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt ikviens interesents brīvā formā, iesniedzot pieteikumu ar pamatojumu izvirzīšanai, pretendenta aprakstu un citus raksturojošus materiālus. Balvas pretendentus vērtē īpaši izveidota žūrija, kurā darbojas sabiedrībā pazīstami cilvēki un savu jomu profesionāļi, bet galīgo lēmumu par laureātiem pieņem Sabiedrības integrācijas fonda padome.

Sabiedrības vienotības balvas nolikums

 1. Nolikums nosaka Sabiedrības vienotības balva (turpmāk – Balva) izsludināšanas un pretendentu izvērtēšanas kārtību.
 2. Balvas piešķiršanas mērķis – veicināt sabiedrības integrāciju, popularizējot atsevišķu personu veikumu šajā jomā.
 3. Katru gadu tiek piešķirta viena galvenā balva- „Sabiedrības vienotības balva” un 3 balvas „Par ieguldījumu vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā”.
 4. Balvas pretendenti var būt fiziska gan juridiska persona.
 5. Pretendentus Balvas saņemšanai var izvirzīt ikviens interesents (gan fiziska, gan juridiska persona), tai skaitā arī Fonda sekretariāts. Balvas pretendentu nedrīkst izvirzīt Fonda padomes loceklis.
 6. SIF sekretariāts iespēju pieteikt pretendentus Balvas saņemšanai izsludina vismaz 2 laikrakstos (viens latviešu valodā, viens – krievu valodā).
 7. Pretendentu pieteikšanas un nepieciešamo materiālu iesniegšanas termiņš ir 30 dienas no sludinājuma publicēšanas laikrakstos.
 8. Personām, kuras vēlas pieteikt pretendentus Balvas saņemšanai, SIF sekretariātā personīgi, elektroniski vai pa pastu brīvā formā jāiesniedz informācija par pretendentu un iemesliem, kāpēc pretendents tiek ieteikts balvai. Vēlams pievienot pretendenta darbību raksturojošus materiālus.
 9. SIF sekretariāts var pieprasīt papildus informāciju par iesniegtajiem materiāliem.
 10. SIF sekretariāts 10 dienu laikā apkopo visu iesniegto informāciju un iesniedz to Balvas nominācijas komisijai.
 11. Balvas nominācijas komisijā ir 5 locekļi. Balvas nominācijas komisijas locekļus pēc sekretariāta priekšlikuma apstiprina ir Sabiedrības integrācijas fonda padome. Fonda padome no apstiprināto komisijas locekļu vidus ieceļ komisijas priekšsēdētāju. Komisijas sekretariāta funkcijas pilda Fonda sekretariāts.
 12. Balvas nominācijas komisijas locekļi saņem atalgojumu 5 Ls stundā un priekšsēdētājs 10 Ls stundā. Atalgojums tiek izmaksāts no Fonda administratīvajiem izdevumiem paredzētā finansējuma.
 13. Balvas nominācijas komisija sagatavo fonda padomei priekšlikumu par kandidātu nominēšanu balvai. Fonda padome izskata nominācijas komisijas priekšlikumus un lemj par balvu laureātiem.
 14. Saskaņā ar šo konkursa nolikumu Balvas ieguvēji saņem naudas prēmiju Ls 3 000 apmērā par sabiedrības vienotības balvu un 500 Ls par ieguldījumu vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā (summā nav iekļauti nodokļu maksājumi).