Projektu konkursi

Izsludinātie konkursi

Konkursu izsludināšanas plāns 2007.gadā

Projektu konkursa nosaukumsIesniedzēji Finansējuma avots Konkursa mērķis Izsludināšanas laiks Konkursa finansējums
Latviešu valodas apguve pieaugušajiem

Visa veida izglītības iestādes, kas reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā Valsts budžets Paaugstināt
pieaugušo Latvijas iedzīvotāju latviešu valodas prasmiIzsludināts 15.02.2007.Projektu iesniegšanas termiņš 16.04.2007. plkst. 16:00100 000LVL

NVO līdzfinansējuma programma

Biedrības vai nodibinājumiValsts budžetsPaaugstināt nevalstisko organizāciju spēju piedalīties projektu īstenošanā, atbalstot līdzfinansējuma nodrošinājumu atvērts visu gadu
www.lsif.lv100 000 LV

LInovatīvo ideju atbalsta programma

Jebkura fiziska personaValsts budžetsPiesaistīt finansējumu sabiedrības integrācijas veicināšanai, sekmējot inovatīvu ideju īstenošanu, atbalstot projektu sagatavošanu un pieteikšanu citu finansētāju konkursos slēgta 23.05.2007.Programma neparedz finansēt projektus no SIF līdzekļiem.

Projektu sagatavošanas fonds.

Valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādes, to institūcijas vai aģentūras, valsts vai pašvaldības dibinātas izglītības iestādes, biedrības, nodibinājumi vai kapitālsabiedrībasEEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti2un Valsts budžetsAtbalstīt individuālo projektu sagatavošanu iesniegšanai EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu finansētajos atklāto projektu konkursos2007.gada 23.martāPieteikšanās termiņš 23.05.2007.526 567 EUR

NVO darbības atbalsta programma
1.konkurss

Biedrības vai nodibinājumiEEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti un Valsts budžetsFinansiāli atbalstīt NVO darbību demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā2007.gada 23.martāPieteikšanās termiņš 24.05.2007.947 821 EURNVO

Kapacitātes stiprināšanas programma
1.konkurss

Biedrības vai nodibinājumiEEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti un Valsts budžetsStiprināt to NVO kapacitāti, kas darbojas EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalsta jomās2007.gada 23.martāPieteikšanās termiņš 24.05.2007.421 254 EU

RNVO projektu programma
1.konkurss

Biedrības vai nodibinājumiEEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti un Valsts budžetsAtbalstīt NVO darbību projektu īstenošanas jomā, finansējot projektus EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalsta jomās2007.gada 23.martāPieteikšanās termiņš 23.05.2007.842 507 EUR

NVO darbības atbalsta programma
2.konkurss

Biedrības vai nodibinājumiEEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti un Valsts budžetsFinansiāli atbalstīt NVO darbību demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā2007.gada oktobris652 943 EURNVO

kapacitātes stiprināšanas programma
2.konkurss

Biedrības vai nodibinājumiEEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti un Valsts budžetsStiprināt to NVO kapacitāti, kas darbojas EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalsta jomās2007.gada oktobris316 940 EUR

NVO projektu programma
2.konkurss

Biedrības vai nodibinājumiEEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti un Valsts budžetsAtbalstīt NVO darbību projektu īstenošanas jomā, finansējot projektus EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalsta jomās2007.gada oktobris842 507 EUR

Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana
(4.1.pasākuma “Labāka regulējuma politika” ietvaros)

Sadarbībā ar Valsts kanceleju

Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, reģionālās un novadu pašvaldības un to iestādes, kā arī institūcijas, kurām deleģētas valsts pārvaldes funkcijasESF3 un Valsts budžetsAtbalstīt kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas plānošanu, elementu ieviešanu, pilnveidošanu, apmācības utt.2008.gada 1.pusgads162 102 LVL
(plānotā maksājumu summa 2007.gadā)

Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī
(4.1.pasākuma “Labāka regulējuma politika” ietvaros)

Sadarbībā ar Valsts kanceleju

Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, reģionālās un novadu pašvaldības un to iestādes, kā arī institūcijas, kurām deleģētas valsts pārvaldes funkcijasESF un Valsts budžetsAtbalstīt pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanu, pakalpojumu pilnveidošanas plānu izstrādi, pilotprojektu īstenošanu utt.2008.gada 1.pusgads162 102 LVL
(plānotā maksājumu summa 2007.gadā)

NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana
(4.2.pasākuma “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros)
Sadarbībā ar Valsts kanceleju

Biedrības un nodibinājumiESF un Valsts budžetsVeicināt NVO administratīvās kapacitātes stiprināšanu, atbalstot aktivitātes sabiedriskā labuma NVO līdzdalības resursu stiprināšanai, līdzdalības veicināšanai ES sadarbības tīklos, pakalpojumu pielāgošanai kvalitātes standartiem utt.2008.gada 1.pusgads249 003 LVL
(plānotā maksājumu summa 2007.gadā)

Atbalsts NVO un pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES struktūrfondu finansēto pasākumu ieviešanā
(4.2.pasākuma “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros)
Sadarbībā ar Valsts kanceleju

Biedrības un nodibinājumi, reģionālās, novadu un republikas pilsētu pašvaldībasESF un Valsts budžetsAtbalstīt NVO un pašvaldību kapacitātes stiprināšanu, atbalstot apmācības un konsultācijas, izpēti, metodisko un informatīvo materiālu sagatavošanu un izplatīšanu2008.gada 1.pusgads249 003 LVL
(plānotā maksājumu summa 2007.gadā)

1 Norādītais laiks ir provizorisks un var tikt mainīts ārēju faktoru ietekmē.
2 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments.
3 Eiropas Sociālais fonds

Sabiedrības integrācijas fonds 2006.gada 19.septembrī ir izsludinājis projektu iesniegumu konkursu sabiedrības integrācijas projektiem Latvijas Republikā, kuri tiks finansēti ar Eiropas Savienības finanšu instrumenta „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” programmas finansiālu atbalstu.

Projektu iesniegumu pieņemšana projektu konkursā “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” noslēdzās 20.novembrī.
Līdz iesniegumu pieņemšanas beigām tika saņemti 210 projektu iesniegumi, no tiem 123 projekti 1.tematiskajā virzienā “Sabiedrības etniskās integrācijas un pilsonības iegūšanas veicināšana”, 75 projekti 2.tematiskajā virzienā “Jebkādu diskriminācijas un neiecietības formu izskaušana” un 12 projektu iesniegumi 3.tematiskajā virzienā “Atbalsts pētījumiem”.

Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas

„Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”

2006.gada projektu pieteikumu konkurss

Grantu shēmas mērķis ir iegūt pamatotu un sistemātisku informāciju par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, nodarbinātības tendencēm, pozitīviem un negatīviem faktoriem, kā arī ieteikumus nodarbinātības sekmēšanai. Šajā projektu konkursā pieejamais finansējums attiecināmo izdevumu segšanai ir 404 801 LVL. Maksimālā attiecināmo izdevumu kopsumma, ko var plānot projekta pieteikumā, ir 20 000 latu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 2006.gada 3.martā. Kopā saņemts 41 projektu pieteikums, no tiem finansēšanai apstiprināti 28 projekti.

Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas

„Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām”

2006.gada projektu pieteikumu konkurss

Grantu shēmas mērķis ir ar dažādu motivācijas programmu starpniecību motivēt sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus iesaistīties vai atgriezties darba tirgū. Projektu konkursa ietvaros tiek atbalstītas programmas, kas vērstas uz dažādu atstumtības grupu aktivizēšanu, šo grupu pārstāvju pašcieņas paaugstināšanu, vēlmi iesaistīties sabiedrības dzīvē, plašāk izmantot un pilnveidot savus resursus – zināšanas un prasmes, lai varētu aktīvi iesaistīties darba tirgū. Šajā projektu konkursā pieejamais finansējums attiecināmo izdevumu segšanai ir 935 453 LVL. Attiecināmo izdevumu kopsumma vienam projektam ir no 1000 līdz 50 000 latu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 2006.gada 3.martā. Kopā saņemti 138 projektu pieteikumi, no tiem finansēšanai apstiprināti 24 projekti, un pieprasīts papildu finansējums rezerves sarakstā iekļauto projektu atbalstam.

Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas

„Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai”

2006.gada projektu pieteikumu konkurss

Grantu shēmas mērķis ir sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu iespējas uzsākt uzņēmējdarbību vai pašnodarbinātību. Projektu konkursa ietvaros tiek atbalstītas apmācību programmas komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, prasmju un iemaņu nostiprināšana un profesionālās piemērotības noteikšana, kas vērsta tieši uz sociālās atstumtības riskam pakļautās personas atbilstības noteikšanu darboties izvēlētajā komercdarbības jomā, kā arī konsultācijas (individuālas vai programmu veidā) sociālās atstumtības riskam pakļautām personām konkrētu biznesa plānu noformēšanai un izstrādāto biznesa plānu ekonomiskā pamatojuma un dzīvotspējas izvērtēšanai. Šajā projektu konkursā pieejamais finansējums attiecināmo izdevumu segšanai ir 477 614 LVL. Maksimālā attiecināmo izdevumu kopsumma, ko var plānot projekta pieteikumā, ir 50 000 LVL.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 2006.gada 3.martā. Kopā saņemti 72 projektu pieteikumi, no tiem finansēšanai apstiprināti 14 projekti, un pieprasīts papildu finansējums rezerves sarakstā iekļauto projektu atbalstam.

Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas

„Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana”

2006.gada projektu pieteikumu konkurss

Grantu shēmas mērķis ir sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba tirgū, palīdzot novērst vai mazināt sociālu, fizisku, garīgu vai psihisku traucējumu (invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas, atkarības, vardarbības, vecuma u.c.) izraisītās negatīvās sekas, kuras indivīds pats nespēj pārvarēt. Sociālās rehabilitācijas programmām jāietver konkrētu pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās atstumtības riskam pakļauto indivīdu un/vai grupu neatkarīgas dzīves iemaņu attīstību, lai ilgtermiņā tiem radītu iespējas iekļauties darba tirgū. Šajā projektu konkursā pieejamais finansējums attiecināmo izdevumu segšanai ir 1 804 964 LVL. Attiecināmo izdevumu kopsumma vienam projektam ir no 1000 līdz 80 000 latu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 2006.gada 3.martā. Kopā saņemti 47 projektu pieteikumi, no tiem finansēšanai apstiprināti 29 projekti.

Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas

„Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai”

Sabiedrības integrācijas fonds 2005.gada 25.augustā izsludināja projektu pieteikumu konkursu nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanas projektiem Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētās grantu shēmas “Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai” ietvaros. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 2005.gada 25.oktobrī. Noteiktajā termiņā tika saņemti 139 projektu pieteikumi, no tiem finansēšanai apstiprināti 64 projekti.